قانون حماية البيانات الشخصية Aydınlatma Metni

İMC GALVANİZ TEL SANAYİ TİCARET A.Ş

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

1.TANIMLAR

Kullanmış olduğunuz imc.com.tr adresinde kayıtlı web sitesi İMC GALVANİZ TEL SANAYİ TİCARET A.Ş. firmasına aittir ve yine bu firma tarafından işletilir. Bu metin ve sitemizde bulunan diğer hukuki metinlerde şirket deyiminden İMC GALVANİZ TEL SANAYİ TİCARET A.Ş. Web sitesi deyiminden imc.com.tr anlaşılacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kaleme alınmıştır. Kişisel verilerinizin güvenliği İMC GALVANİZ TEL SANAYİ TİCARET A.Ş. tarafından korunmaktadır. Tarafımızla, web sitemizle ilgili ve ilişkili tüm kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak muhafaza edilmekte ve işlenmektedir.

2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, mevzuata ve ek yönetmeliklere uygun olarak web sitesi şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, iş bütünlüğünün sağlanması ve güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde işlenmektedir.

3.KANUNİ TANIMLAR

Bu metinde ve eklerinde geçen ifadelerin tanımları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde aynen şu şekildedir;

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

 1. a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 2. b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
 3. c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,

ç) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

 1. d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 2. e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 3. f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 4. g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 1. h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

4.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

Kişisel verileriniz, imc.com.tr URL’sinde yer alan web sitemizi ziyaret ettiğinizde, web sitesinin sunmuş olduğu modülleri kullandığınızda, Bu kişisel verilerin toplanmasının temel amacı ticari işlemlerin hukuki güvenliğini ve sıhhatini sağlamaktır. Yukarıda belirtilen sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işleme şartları ve amaçları kapsamında; bu metinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve belirtilen şekillerde aktarılabilmektedir.

imc.com.tr ve şirketimiz toplanmış olan kişisel verilerinizin kanuna uygun olarak saklanacağını, işleneceğini taahhüt etmekte ve her türlü idari – teknik tedbiri almaktadır.

5.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN GENEL İLKELERİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4. maddesi uyarınca;

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki beş ilkeye uyulması zorunludur.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

imc.com.tr ve İMC GALVANİZ TEL SANAYİ TİCARET A.Ş. kişisel verilerinizi toplarken kanunun belirtmiş olduğu bu ilkelere harfiyen uyacağını taahhüt eder.

6.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN ŞARTLARI

Kişisel verilerin işlenmesinin – işlenebilmesinin şartları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanun maddesinin 1. fıkrası uyarınca;

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

Ancak kanun, 5. maddenin 2. fıkrasında açık rızanın istisnalarını (müstesna halleri) düzenlemiştir.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 2. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 3. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 1. İMC GALVANİZ TEL SANAYİ TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYOR?

Paylaşılan kişisel verileriniz, İMC GALVANİZ TEL SANAYİ TİCARET A.Ş. gözetimi, denetimi ve kontrolü altındadır. Yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak gerekli tedbirleri almakta olduğumuzu ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı güncellenen mevuzat hükümlerine göre güncellediğimizi bilginize sunarız.

8.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Siz değerli kullanıcılarımıza ait toplamış olduğumuz kişisel verilerin üçüncü kişilerle, üçüncü parti yazılımlarla ve iştiraklerle paylaşımı onayınız olması durumunda mümkündür. Kural olarak kullanıcı onay olmaksızın kişisel verileriniz üçüncü kişilerle, üçüncü parti yazılımlarla paylaşılmamakta, aktarılmamaktadır.

İstisnaen, yürürlükte olan mevzuatın ve diğer eklerinin getirmiş olduğu yasal yükümlülükler nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu otoriteleri ile kişisel veriler mevzuata uygun şekilde paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek, veri güvenliğini sağlayabilmek ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılabilecektir. Bu üçüncü kişilere ve üçüncü parti yazılımlara veri aktarımı, veri paylaşımı sırasında oluşabilecek hak ihlallerini ve diğer hukuka aykırı hamleleri önlemek maksadıyla gerekli teknik, hukuki, siber önlemler alınmaktadır.

9.İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI & HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi uyarınca;

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.

Haklarınızla ilgili bize başvurmak için imc.com.tr  iletisim sayfasını ve aşağıda yer alan iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

10.İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARININ KULLANIMI

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından imc.com.tr  adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Talep sonucunuz 30. günün sonuna kadar size bize başvurmuş olduğunuz kanal aracılığıyla iletilecektir. Yasal saklama süresi dolan kişisel verileriniz (EK maddeden ulaşabilirsiniz.) saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha zamanında imha edilir.Süresi sona eren ve kişisel verinin saklanmasını gerektirecek başka herhangi bir veri işleme amacı mevcut olmayan kişisel verileri, saklama sürelerinin sona ermesini takiben 180 gün (6 ay) içerisinde anonim hale getirilir. Ayrıca ilgili kişi hakları kapsamında başvurarak kişisel verilerinizin imha edilmesini isteyebilirsiniz. (Haklarınızın kullanımıyla ilgili 11. maddeye göz atabilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.)

11.GÜNCELLEMELER

Kişisel Verilerin Korunması Politikamız sıklıkla güncellenmektedir. Yapılan mevzuat değişikliklerine ilk fırsatta uyarlanmaktadır. Bu sayfanın altında yer alan son güncelleme tarihini inceleyerek en son ne zaman güncellendiği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Kişisel verilerinize dair sahip olduğunuz hakların bizim yükümlülüğümüz olduğunun bilincinde hareket ediyor ve gerekli tüm tedbirleri imkanlarımız dahilinde alıyoruz.

Firma Ünvanı: İMC GALVANİZ TEL SANAYİ TİCARET A.Ş.

Firma Adresi: KİRAZLIK MH. ATATÜRK BULVARI NO:67 TEKKEKÖY/SAMSUN

Firma Adresi İMC-1 Şube: BÜYÜK TÜYSÜZ MAH.ALİ İLBEYLİ CAD. TÜRKMEN BELDESİ                                                                                NO:3            OSMANİYE

Firma Adresi İMC-2 Şube: BÜYÜK TÜYSÜZ MAH.MEHMET ALİ BİLİCİ CAD. TÜRKMEN  BELDESİ  NO:4 OSMANİYE

E-Posta:  info@imc.com.tr

Telefon: 0 328 826 86 54

Web Sitesi: www.imc.com.tr

مجموعة منتجات واسعة

من خلال توسيع نطاق منتجاتها باستمرار ، تواصل شركتنا خدمة الأسواق المحلية والدولية بإنتاجها وفقًا للمعايير الدولية ، دون المساومة على الجودة وبنهج الإدارة الموثوق بها. بالإضافة إلى المنتجات التي توفرها شركتنا للسوق المحلي ، فهي تساهم في اقتصاد البلاد وتواصل تطورها المستمر من خلال التصدير إلى العديد من الدول الأفريقية ، وخاصة الشرق الأوسط ، وأوروبا.
بالإضافة إلى المنتجات التي توفرها شركتنا للسوق المحلي ، فهي تساهم في اقتصاد البلاد وتواصل تطورها المستمر من خلال التصدير إلى العديد من الدول الأفريقية ، وخاصة الشرق الأوسط ، وأوروبا.

عرض كتالوج منتجاتنا

كتالوج المنتجات