KVKK Clarification Text

İMC GALVANİZ TEL SANAYİ TİCARET A.Ş

PERSONAL DATA PROTECTION POLICY AND DISCLOSURE TEXT

1.DEFINITIONS

Kullanmış olduğunuz imc.com.tr adresinde kayıtlı web sitesi İMC GALVANİZ TEL SANAYİ TİCARET A.Ş. firmasına aittir ve yine bu firma tarafından işletilir. Bu metin ve sitemizde bulunan diğer hukuki metinlerde şirket deyiminden İMC GALVANİZ TEL SANAYİ TİCARET A.Ş. Web sitesi deyiminden imc.com.tr anlaşılacaktır.

This Clarification Text has been written in accordance with the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data. The security of your personal data is protected by IMC GALVANİZ TEL SANAYİ TİCARET A.S. All your personal data related and associated with us, our website are stored and processed in accordance with the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data.

2. PURPOSE OF PROCESSING PERSONAL DATA

Your personal data collected is processed within the framework of the personal data processing conditions and purposes specified in Articles 5 and 6 of the Law on the Protection of Personal Data, in accordance with the legislation and additional regulations, for the purposes of ensuring the legal, technical and commercial-business security of the relevant persons who have a business relationship with the website company, ensuring business integrity and ensuring security.

3. LEGAL DEFINITIONS

The definitions of the expressions in this text and its annexes are as follows in Article 3 titled "Definitions" of the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data;

Definitions

ARTICLE 3- (1) In the implementation of this Law;

 1. a) Explicit consent: Consent related to a specific subject, based on information and expressed with free will,
 2. b) Anonymisation: Making personal data impossible to be associated with an identified or identifiable natural person under any circumstances, even by matching with other data,
 3. c) President: The President of the Personal Data Protection Authority,

ç) Relevant person: The natural person whose personal data is processed,

 1. d) Personal data: Any information relating to an identified or identifiable natural person,
 2. e) Processing of personal data: All kinds of operations performed on personal data such as obtaining, recording, storing, retaining, modifying, reorganising, disclosing, transferring, taking over, making available, classifying or preventing the use of personal data by fully or partially automatic means or by non-automatic means provided that they are part of any data recording system,
 3. f) Board: Personal Data Protection Board,
 4. g) Institution Personal Data Protection Authority,

ğ) Data processor: The natural or legal person who processes personal data on behalf of the data controller based on the authorisation granted by the data controller,

 1. h) Data recording system: The recording system in which personal data are structured and processed according to certain criteria,

ı) Data Controller: The natural or legal person who determines the purposes and means of processing personal data and is responsible for the establishment and management of the data recording system.

4. COLLECTION OF PERSONAL DATA

Your personal data, when you visit our website located at the URL imc.com.tr, when you use the modules offered by the website, The main purpose of collecting this personal data is to ensure the legal security and integrity of commercial transactions. Personal data collected for the above-mentioned reasons can be processed for the purposes specified in this text and transferred in the specified ways within the scope of the personal data processing conditions and purposes specified in Articles 5 and 6 of the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data.

imc.com.tr and our company undertake that your personal data collected will be stored and processed in accordance with the law and take all kinds of administrative and technical measures.

5. GENERAL PRINCIPLES OF PROCESSING OF PERSONAL DATA

Pursuant to Article 4 of the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data;

The following five principles must be complied with in the processing of personal data.

 • Compliance with the law and honesty rules.
 • To be accurate and up to date when necessary.
 • Processing for specific, explicit and legitimate purposes.
 • Being relevant, limited and proportionate to the purpose for which they are processed.
 • Retention for the period stipulated in the relevant legislation or required for the purpose for which they are processed.

imc.com.tr and IMC GALVANİZ TEL INDUSTRY TRADE INC. undertakes to strictly comply with these principles specified by law when collecting your personal data.

6.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN ŞARTLARI

Kişisel verilerin işlenmesinin – işlenebilmesinin şartları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanun maddesinin 1. fıkrası uyarınca;

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

Ancak kanun, 5. maddenin 2. fıkrasında açık rızanın istisnalarını (müstesna halleri) düzenlemiştir.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 2. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 3. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 1. İMC GALVANİZ TEL SANAYİ TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYOR?

Paylaşılan kişisel verileriniz, İMC GALVANİZ TEL SANAYİ TİCARET A.Ş. gözetimi, denetimi ve kontrolü altındadır. Yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak gerekli tedbirleri almakta olduğumuzu ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı güncellenen mevuzat hükümlerine göre güncellediğimizi bilginize sunarız.

8.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Siz değerli kullanıcılarımıza ait toplamış olduğumuz kişisel verilerin üçüncü kişilerle, üçüncü parti yazılımlarla ve iştiraklerle paylaşımı onayınız olması durumunda mümkündür. Kural olarak kullanıcı onay olmaksızın kişisel verileriniz üçüncü kişilerle, üçüncü parti yazılımlarla paylaşılmamakta, aktarılmamaktadır.

İstisnaen, yürürlükte olan mevzuatın ve diğer eklerinin getirmiş olduğu yasal yükümlülükler nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu otoriteleri ile kişisel veriler mevzuata uygun şekilde paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek, veri güvenliğini sağlayabilmek ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılabilecektir. Bu üçüncü kişilere ve üçüncü parti yazılımlara veri aktarımı, veri paylaşımı sırasında oluşabilecek hak ihlallerini ve diğer hukuka aykırı hamleleri önlemek maksadıyla gerekli teknik, hukuki, siber önlemler alınmaktadır.

9.İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI & HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi uyarınca;

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.

Haklarınızla ilgili bize başvurmak için imc.com.tr  iletisim sayfasını ve aşağıda yer alan iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

10.İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARININ KULLANIMI

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından imc.com.tr  adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Talep sonucunuz 30. günün sonuna kadar size bize başvurmuş olduğunuz kanal aracılığıyla iletilecektir. Yasal saklama süresi dolan kişisel verileriniz (EK maddeden ulaşabilirsiniz.) saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha zamanında imha edilir.Süresi sona eren ve kişisel verinin saklanmasını gerektirecek başka herhangi bir veri işleme amacı mevcut olmayan kişisel verileri, saklama sürelerinin sona ermesini takiben 180 gün (6 ay) içerisinde anonim hale getirilir. Ayrıca ilgili kişi hakları kapsamında başvurarak kişisel verilerinizin imha edilmesini isteyebilirsiniz. (Haklarınızın kullanımıyla ilgili 11. maddeye göz atabilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.)

11.GÜNCELLEMELER

Kişisel Verilerin Korunması Politikamız sıklıkla güncellenmektedir. Yapılan mevzuat değişikliklerine ilk fırsatta uyarlanmaktadır. Bu sayfanın altında yer alan son güncelleme tarihini inceleyerek en son ne zaman güncellendiği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Kişisel verilerinize dair sahip olduğunuz hakların bizim yükümlülüğümüz olduğunun bilincinde hareket ediyor ve gerekli tüm tedbirleri imkanlarımız dahilinde alıyoruz.

Firma Ünvanı: İMC GALVANİZ TEL SANAYİ TİCARET A.Ş.

Firma Adresi: KİRAZLIK MH. ATATÜRK BULVARI NO:67 TEKKEKÖY/SAMSUN

Firma Adresi İMC-1 Şube: BÜYÜK TÜYSÜZ MAH.ALİ İLBEYLİ CAD. TÜRKMEN BELDESİ                                                                                NO:3            OSMANİYE

Firma Adresi İMC-2 Şube: BÜYÜK TÜYSÜZ MAH.MEHMET ALİ BİLİCİ CAD. TÜRKMEN  BELDESİ  NO:4 OSMANİYE

E-Posta:  info@imc.com.tr

Telefon: 0 328 826 86 54

Web Sitesi: www.imc.com.tr

Wide Product Range

Our company continues to serve domestic and foreign markets by continuously expanding its product range according to international standards, uncompromising quality production, and a reliable management approach.
IMC GALVANISED WIRE SAN. TIC. A.S., in addition to the products it supplies to the domestic market, contributes to the country's economy by exporting to many African countries and Europe, especially the Middle East, and continues its continuous development.

View our Product Catalogue

Product Catalogue